Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizatorzy

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie udziałem w VII Kongresie Afrykanistów Polskich, który odbędzie się w dniach 23-25 maja 2024 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kongres stanowi najważniejsze wydarzenia naukowe polskich afrykanistów, podczas którego przedstawione zostaną wyniki interdyscyplinarnych badań poświęconych problematyce studiów afrykańskich.

Organizatorami Kongresu są Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne i Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych, przy współpracy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partnerami Kongresu są również Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Kongres został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. Jacka Popiela oraz patronatem naukowym Komisji Studiów Afrykańskich Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Komitet Naukowy Kongresu:

 • prof. Renata Diaz-Szmidt (przewodnicząca PTAfr),
 • prof. Ryszard Vorbrich,
 • prof. Michał Tymowski,
 • prof. Paweł Laidler (Dziekan WSMiP UJ),
 • prof. Stanisław Sroka (Dziekan WH UJ),
 • prof. Arkadiusz Żukowski,
 • prof. Nina Pawlak,
 • prof. Jarosław Różanski,
 • prof. Maciej Ząbek,
 • prof. Małgorzata Szupejko,
 • prof. Jacek Łapott,
 • prof. Hanna Rubinkowska-Anioł,
 • prof. Beata Wójtowicz,
 • prof. Wiesław Lizak,
 • prof. Maciej Kurcz,
 • dr Lucjan Buchalik

Komitet Organizacyjny Kongresu:

 • Prof. Robert Kłosowicz – Przewodniczący
 • Prof. Piotr Bajor – Sekretariat Kongresu
 • Dr Joanna Mormul – Sekretariat Kongresu
 • Dr Magdalena Lisińska – Sekretariat Kongresu
 • Prof. Marcin Brocki
 • Prof. Joanna Bar
 • Prof. Anna Niedźwiedź
 • Dr Jakub Kościółek
 • Dr Edyta Chwiej
 • Dr Agnieszka Czubik
 • Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
 • Dr Elżbieta Binczycka-Gacek
 • kustosz mgr Jacek Kukuczka

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

logo polskie towarzystwo afrykanistyczne i mapa afryki

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne powstało w 1990 roku z inicjatywy grupy afrykanistów reprezentujących sześć ośrodków badawczych: Zakład Języków i Kultur Afryki UW, Instytut Krajów Rozwijających się UW, Instytut Historii UW, Instytut Orientalistyki UJ, Zakład Etnologii UW i Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. Członkami założycielami towarzystwa było 19 osób. Obecnie członkowie PTAfr reprezentują środowiska naukowe związane ze wspomnianymi wyżej instytucjami, jak również innymi ośrodkami, w których prowadzone są badania afrykanistyczne. Wśród członków Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego są także osoby związane z działalnością misyjną, duszpasterską, pedagogiczną i naukową kościoła katolickiego w Polsce (w tym przedstawiciele uczelni katolickich: UKSW oraz KUL); jak również muzealnicy, etnografowie, studenci oraz sympatycy Towarzystwa spoza uczelni.

W 1991 roku Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne zostało przyjęte do Rady Europejskiej Studiów Afrykanistycznych (Le Conseil Européen des Etudes Africaines) z siedzibą w Strasburgu.

Podstawową formą działalności naukowej PTAfr są seminaria, prelekcje i konferencje, które spełniają rolę międzyśrodowiskowego, interdyscyplinarnego forum wymiany myśli naukowej i upowszechniania wyników badań. Są też rodzajem afrykanistycznej wszechnicy dla uczestników spoza środowiska akademickiego. Ich problematyka jest bezpośrednio związana z pracami badawczymi aktualnie realizowanymi przez polskich naukowców afrykanistów z kraju i z zagranicy.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem i ma z tego tytułu osobowość prawną. 
Celem Towarzystwa jest inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz popularyzowanie wiedzy o Afryce. Osiąganiu tego celu służy w szczególności:

 1. organizowanie posiedzeń i zjazdów naukowych,
 2. organizowanie odczytów i wykładów w kraju i za granicą,
 3. prowadzenie prac badawczych w kraju i za granicą,
 4. działalność doradcza oraz wykonywanie ekspertyz,
 5. inicjowanie oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. prowadzenie kursów i szkoleń,
 7. działanie na rzecz rozwijania ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy afrykanistów oraz ich współpracy z instytucjami badawczymi, popularyzatorskimi, wydawniczymi, kulturalnymi i gospodarczymi których działalność ma związek z Afryką,
 8. gromadzenie publikacji i dokumentacji oraz wszelkich zbiorów afrykanistycznych.

Począwszy od 1994 roku Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne wydaje własne czasopismo naukowe - „Afryka” (początkowo ukazywało się jako Biuletyn PTAfr).
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PolskiegoTowarzystwa Afrykanistycznego oraz profilu facebookowym PTAfr.

Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych

Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych (JCBA) powstało w listopadzie 2014 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego jako międzywydziałowa jednostka organizacyjna o charakterze naukowo-badawczym, był to efekt współpracy między Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej (Wydział Historyczny).

Wysoka frekwencja studentów na wykładach związanych z Afryką, jak również coraz większa liczba magistrantów i doktorantów przygotowujących prace o charakterze afrykanistycznym, ukazały potrzebę stworzenia jednostki, która nie tylko umożliwiałaby rozwój zainteresowań związanych z problematyką kontynentu afrykańskiego wśród studentów i doktorantów, ale również stała się platformą skupiającą badaczy-afrykanistów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim i reprezentujących różne dyscypliny badawcze, takie jak: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, nauki o bezpieczeństwie, etnologia, antropologia kulturowa, historia, językoznawstwo, czy kulturoznawstwo.

Głównym celem Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w ramach interdyscyplinarnych badań nad Afryką i Afrykanami, jak również promowanie prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki afrykańskiej oraz prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej dotyczącej Afryki i Afrykanów. Zadania te są realizowane poprzez: prowadzenie badań naukowych; publikowanie własnych wydawnictw związanych z tematyką afrykanistyczną; organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych, szkół letnich; publikowanie ekspertyz i analiz dotyczących bieżących kwestii politycznych Afryki; organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności pokazów filmów, wystaw związanych z Afryką i Afrykanami. Centrum otwarte jest również na współpracę z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami zajmującymi się badaniami afrykanistycznymi. W jej ramach nawiązane zostały nawiązane kontakty z szeregiem zagranicznych i krajowych instytucji o profilu afrykanistycznym. Centrum współpracuje także z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym i Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych.

Uroczysta inauguracja Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych miała miejsce 13 maja 2015 roku w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ, w trakcie organizowanej wespół z INPiSM UJ konferencji – Pionierzy krakowskiej afrykanistyki: Roman Stopa – sylwetka wybitnego afrykanisty w 120-tą rocznicę urodzin. Konferencja przypomniała postać i karierę naukową światowego specjalisty w zakresie języków mlaskowych profesora Romana Stopy, będąc jednocześnie okazją do oceny dorobku krakowskiej afrykanistyki oraz jej obecnego stanu.