Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytucje partnerskie

Africa Research Institute, Óbuda University (Óbudai Egyetem)

Uniwersytet Óbuda jest to publiczny węgierski uniwersytet techniczny z siedzibą w Budapeszcie oraz w Székesfehérvárze. Jego nazwa wzięła się od dzielnicy Óbuda (Stara Buda) – jednej z najstarszych w stolicy Węgier. Formalnie Uniwersytet Óbuda powstał w 1999 roku przez połączenie trzech szkół wyższych o profilu technicznym: Kolegium Technicznego im. Donáta Bánki (Bánki Donát Műszaki Főiskola), Kolegium Technicznego im. Kálmána Kandó (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola) oraz Kolegium Technicznego Przemysłu Lekkiego (Könnyűipari Műszaki Főiskola), które połączyły się w Budapeszteńskie Kolegium Techniczne (Budapesti Műszaki Főiskola), w 2004 roku przekształcone w Uniwersytet Óbuda. Początków uczelni należy jednak szukać o wiele wcześniej, Uniwersytet Óbuda odwołuje się bowiem do tradycji i dorobku powstałej w 1879 roku instytucji edukacyjnej – Państwowego Centralnego Biura Przemysłowego w Budapeszcie, zaś w wymiarze duchowym – do dziedzictwa pierwszego Uniwersytetu Óbuda, założonego 1 sierpnia 1410 roku.

Africa Research Institute (Afrika Kutatóintézet) jest to centrum badawcze Uniwersytetu Óbuda, założone w 2019 roku i funkcjonujące w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk o Bezpieczeństwie (Biztonságtudományi Doktori Iskolájában). Centrum prowadzi badania z dziedziny nauk o bezpieczeństwie dotyczące obszaru kontynentu afrykańskiego.

Oficjalna strona internetowa Uniwersytetu Óbuda.

Profil facebookowy Uniwersytetu Óbuda.

Oficjalna strona internetowa Africa Research Institute. 

Profil facebookowy Africa Research Institute.

Katedra Sociální Geografie a Regionálního Rozvoje, Ostravská Univerzita

Uniwersytet Ostrawski (Ostravská Univerzita) jest publiczną uczelnią badawczą z siedzibą w Ostrawie (Kraj morawsko-śląski, Republika Czeska). Jest to nowo utworzony uniwersytet (1991), który jako instytucja naukowa widzi swoją rolę w rozwoju nauk humanistycznych oraz medycznych, jak również dziedzin artystycznych w regionie, który dotychczas tradycyjnie związany był ze sferą przemysłową i technologiczną. Chciałby tym samym przyczynić się do rozwiązania palących problemów Regionu Morawsko-Śląskiego w sferze społecznej, ekologicznej i zdrowotnej oraz ukształtowania Ostrawy jako prawdziwego miasta uniwersyteckiego. W tym celu Uniwersytet zamierza w dalszym ciągu wykorzystywać swój potencjał do odzwierciedlania tożsamości, kultury i historii regionu, a także rozwijać go poprzez działania na polu artystycznym.

Uniwersytet Ostrawski (UO) kształci prawie 9 000 studentów na sześciu wydziałach - Wydziale Nauki, Wydziale Artystycznym, Wydziale Sztuk Pięknych i Muzyki, Wydziale Medycyny, Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Edukacji, oferując szeroką gamę dyscyplin i niekonwencjonalne kombinacje kierunków.

Katedra Geografii Człowieka i Rozwoju Regionalnego (Katedra Sociální Geografie a Regionálního Rozvoje) jest częścią Wydziału Nauki Uniwersytetu Ostrawskiego. Składa się z dwóch ośrodków badawczych, w ramach których prowadzone są badania obejmujące, między innymi, geografię miast, geografię ekonomiczną oraz geografię polityczną i kulturową. Jednym z tradycyjnych obszarów badawczych Centrum Geografii Politycznej i Kulturowej (CPGG) są zjawiska etniczności, nacjonalizmu, konfliktów etnicznych i separatyzmu. Na poziomie regionalnym CPGG koncentruje się głównie na postsowieckiej lub postkomunistycznej Eurazji, ale także na Bliskim Wschodzie, regionie Indo-Pacyfiku i Afryce Subsaharyjskiej.

Oficjalna strona internetowa Uniwersytetu Ostrawskiego.

Profil facebookowy Uniwersytetu Ostrawskiego.

Oficjalna strona internetowa Katedry Geografii Człowieka i Rozwoju Regionalnego.

Profil facebookowy Katedry.

Afrika Kutatóközpont, Pécsi Tudományegyetem

Uniwersytet w Peczu (Pécsi Tudományegyetem) jest publiczną uczelnią badawczą z siedzibą w Peczu (Komitat Baranya, Węgry). Został założony w 1367 roku przez króla Ludwika Węgierskiego (na Węgrzech znanego jako Ludwik I Wielki), będąc tym samym pierwszym i najstarszym węgierskim uniwersytetem. W kolejnych stuleciach doświadczał różnego rodzaju przemian, w ramach których dokonano podziału na mniejsze jednostki, które następnie połączono z szeregiem innych szkół wyższych. Uniwersytet w Peczu jaki znamy w dzisiejszym kształcie to efekt finalizacji procesów unifikacyjnych, które zakończyły się w 2000 roku. Obecnie składa się on z 10 wydziałów, na których kształci się około 20 tysięcy studentów oraz kilku centrów badawczych. Oprócz studiów w języku węgierskim, Uniwersytet w Peczu oferuje ponad 100 programów studiów w języku angielskim i niemieckim.

Centrum Badań nad Afryką (Afrika Kutatóközpont) powstało pod koniec 2009 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Peczu jako konsekwencja coraz większego zainteresowania badaniami nad kontynentem afrykańskim. Było to pierwszy tego typu afrykanistyczny ośrodek badawczy w węgierskim systemie szkolnictwa wyższego. Począwszy od 2010 roku Centrum cyklicznie co dwa lata organizuje międzynarodowe konferencje afrykanistyczne – Pécs African Studies Conference. Z Centrum związane jest również założone nieco wcześniej (w 2007 roku) czasopismo naukowe Afrika Tanulmányok (Hungarian Journal of African Studies, HJAS), które ukazuje się trzy razy w roku w języku węgierskim i angielskim.

Oficjalna strona internetowa Uniwersytetu w Peczu. 

Profil facebookowy Uniwersytetu w Peczu. 

Oficjalna strona internetowa Centrum Badań nad Afryką. 

Profil facebookowy Centrum Badań nad Afryką.