Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół JCBA

Dyrektor Centrum: Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Dyrektor Centrum Profesor doktor habilitowany Robert Kłosowicz

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej UJ

Historyk stosunków międzynarodowych, afrykanista.

Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Członek Rady Programowej Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, Członek Zarządu Central European African Studies Network, Redaktor naczelny serii wydawniczej „Studia nad rozwojem" Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania badawcze:

Relacje między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego i konflikty zbrojne w Afryce Subsaharyjskiej; państwa upadłe/dysfunkcyjne; historia USA oraz epoka napoleońska. Prowadził badania terenowe w Afryce Środkowej i Wschodniej (m. in. w Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Etiopii, Somalii, Kenii).

Udział w projektach naukowo-badawczych:

Kierownik projektu badawczego: Erytrea i jej destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w Rogu Afryki, (2013-2017), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 4)

Kierownik projektu badawczego: Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w wymiarze regionalnym i globalnym, (2010-2014), uzyskanego w ramach 39. konkursu projektów badawczych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Koordynator merytoryczny z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: program Erasmus-Mundus - South African Partnership with International Research Universities Network -SAPIENT, (2010 -2014)

Członek zespołu badawczego: Zmiana strategii NATO, projekt badawczy Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Romana Kuźniara, (2009-2010)

Więcej informacji

Dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Doktor habilitowany Marcin Brocki profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor Naczelny "Prac Etnograficznych"

Zainteresowania badawcze:

"Biała Afryka" i obecność reprezentacji pamięci o niej we współczesnym Zimbabwe, antropologia komunikacji i komunikacja międzykulturowa.

Więcej informacji

Sekretarz Centrum: dr Joanna Mormul

doktor Joanna Mormul

Sekretarz Centrum: dr Joanna Mormul

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (studia doktoranckie INPiSM), absolwentka stosunków międzynarodowych i filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, reprezentantka UJ w grupie eksperckiej North-South Dialogue uniwersyteckiej sieci badawczej The Guild of European Research-Intensive Universities oraz w Africa Working Group w ramach sieci uniwersytetów badawczych UNA Europa.

Zainteresowania badawcze:

Państwa upadłe/dysfunkcyjne, transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmy regionalne, państwa de facto, społeczeństwo obywatelskie w państwach rozwijających się. Obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb.
W ramach realizacji krajowych bądź międzynarodowych projektów badawczych prowadziła badania terenowe w 15 państwach afrykańskich. 

Więcej informacji.

Prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

profesor krzysztof kościelniak na pustyni

Profesor historii Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, islamistyki, historii religii i kościołów orientalnych, duchowny rzymskokatolicki. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Instytucie Filologii Orientalnej UJ, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (Arabic Study Centre Cairo) w Egipcie, oraz we Franciscan Center of Christian Oriental Studies (Cairo).

Zajmuje się historią Północnej Afryki oraz interakcjami islamu i chrześcijaństwa z religiami afrykańskimi. Przeprowadzał badania na terenie Egiptu, Sudanu i Etiopii oraz zachodniej części Afryki Północnej.

Publikacje z zakresu afrykanistyki:

Dzieje Afryki od VI do XII wieku, w: Wielka historia Świata, t. IV: Kształtowanie średniowiecza, red. M. Salamon, wyd. FOGRA, Kraków 2005, 230-243

Between Constantinople, the Papacy, and the Caliphate. The Melkite Church in the Islamicate World, 634-969. London: Routledge

Prawa człowieka w kulturze północnej Afryki Bliskiego i Dalekiego Wschodu, red. K. Kościelniak, Kraków 2008.

Change and Stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa, red. K. Kościelniak, Kraków 2010.

The Contribution of Prof. Tadeusz Lewicki (1906-1992) to Islamic and West African Studies. In Arabic and Islamic Studies in Europe and Beyond / Etudes arabes et islamiques en Europe et au-dela, ed. M. Reinkowski, M. Winet, S. Yasargil. Leuven: Peeters 2016, 61-83.

Kościół koptyjski od podbojów muzułmańskich do wypraw krzyżowych, w: Starożytność chrześcijańska, red. J.C. Kałużny, Kraków 2007, s. 55—67.

Change of Coptic Identity, w: Change and Stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa, ed. K. Kościelniak, Kraków 2010, 77-92.

Przemiany tożsamości koptyjskiej, w: Państwo, religia i wspólnota. Wybrane zagadnienia z procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie, red. K. Kościelniak, Kraków 2010, 185-200.

Elementy demonologii staroegipskiej w wierzeniach arabskich, w: „Polonia Sacra” 4/48(1999) 83-92.

Pluralizm Kościoła Katolickiego w Egipcie wczoraj i dziś, w: „Saeculum Christianum” 7(2000) 36-55.

Dr hab. Paweł Siwiec, prof. UJ

Arabista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, były student Profesora Romana Stopy.

Więcej informacji

Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ

Doktor habilitowany Maciej Kurcz, profesor Uniwersytetu ŚląskiegoAbsolwent UJ, a obecnie adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz w Katedrze Etnologii i Krajów Pozaeuropejskich Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Trnavie,  członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce. W 2003 i w 2004 roku prowadził badania etnograficzne w Sudanie północnym (przy wsparciu finansowym KBN). W latach 2006-2008 z kolei prowadził prace terenowe w południowosudańskiej Dżubie, związane z projektem Dżuba – ośrodek kultur i konfliktów, a finansowanym z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

E-mail: maciej.kurcz@us.edu.pl

Dr hab. Przemysław Turek, prof. UJ

Doktor habilitowany Przemysław Turek, profesor Uniwersytetu JagiellońskiegoKierownik Zakładu Izraela i Lewantu Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, arabista, członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego"

Zainteresowania badawcze:

kultura, historia i języki Afryki Północnej oraz państw Rogu Afryki (Etiopii i Erytrei).

Więcej informacji

Dr hab. Joanna Bar, prof. UJ

Doktor habilitowany Joanna Bar profesor UPAbsolwentka historii i etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński), doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński), obecnie zatrudniona w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Zainteresowania badawcze

Historia oraz współczesne przemiany polityczno-społeczne państw Afryki Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Rwandy i Tanzanii; procesy integracji regionu w ramach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC). W latach 2003-04 realizowała grant, związany z transkrypcją niemieckich rękopisów Jana Czekanowskiego, powstałych w Afryce w latach 1907-1909, przyznany przez KBN Wydawnictwu Towarzystwa Naukowego KUL (status pierwszego wykonawcy). Prowadziła badania w Rwandzie, Tanzanii i Ugandzie. 

E-mail: j.bar@uj.edu.pl

Więcej informacji

Dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ

doktor habilitowany Łukasz Jakubiak profesor Uniwersytetu JagiellonskiegoDoktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania badawcze:

System polityczny współczesnej Francji oraz zagadnienia ustrojowe państw Afryki frankofońskiej, w tym przede wszystkim recepcja rozwiązań instytucjonalnych funkcjonujących w dawnej metropolii.

Autor trzech monografii (Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010; Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, Kraków 2012; System ustrojowy Senegalu, Kraków 2014), publikacji w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach „Państwo i Prawo", „Politeja", „Przegląd Politologiczny", „Przegląd Prawa Konstytucyjnego", „Przegląd Sejmowy", „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny".

Więcej informacji

Dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Doktor habilitowany Anna Niedźwiedź, profesor Uniwersytetu JagiellońskiegoAntropolożka kulturowa i etnografka, pracownik naukowy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Zainteresowania badawcze:

Antropologia religii, wizualności oraz przestrzeni. Od roku 2009 realizuje projekt badawczy dotyczący współczesnej religijności w Afryce Zachodniej. Niedawno ukazała się jej książka „Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie"  prezentująca wyniki dziewięciomiesięcznych etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych w centralnej części Ghany.

Więcej informacji

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ 

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

doktor Ewa Szczepankiewicz-RudzkaDoktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Strategii Stosunków Międzynarodowych INPiSM UJ. Stypendystka programów: Erasmus, programów stypendialnych rządu francuskiego, programu SET, wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Paris VIII Vincennes Saint-Denis. Koordynator w Uniwersytecie Jagiellońskim i członek międzynarodowego konsorcjum badawczego: Social Movements and Mobilisation Typologies in the Arab Spring (FP7/ PEOPLE/Marie Curie/ IRSES 2013-2016). Prowadziła badania terenowe we Francji, Włoszech, Maroku, Algierii i Tunezji.

Zainteresowania badawcze:

procesy transformacji społeczno-ustrojowych w krajach Maghrebu; polityki migracyjne państw Europy Południowej; problematyka integracji i adaptacji mniejszości etniczno-religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Francji; islam- Zachód: dylematy relacji; procesy integracyjne we współczesnym świecie.

Autorka monografii: Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej: założenia, uwarunkowania i efekty współpracy, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2010; Arabska wiosna w Afryce Północnej. Przyczyny, przebieg, skutki, (redakcja naukowa, współautor), Księgarnia Akademicka, Kraków 2014 oraz kilkunastu artykułów naukowych o tematyce afrykańskiej.

Więcej informacji

Dr Agnieszka Czubik

Doktor nauk prawnych, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce związanej z międzynarodową ochroną praw człowieka i prawem międzynarodowym publicznym. Stypendystka m. in. Instytutu Studiów Północnoamerykańskich im. Johna F. Kennedy’ego w Berlinie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii i Akademii haskiej oraz Stypendium im. Ryoichi Sasakawa. W latach 2005 - 2009 pracownik Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Radzie Europy. Obecnie adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Autorka szeregu publikacji naukowych poruszających zagadnienia praw człowieka z perspektywy porównawczej i międzynarodowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesne wyzwania ochrony praw człowieka obejmujące kontynent afrykański.

Dr Monika Różalska

doktor Monika RóżalskaDoktor nauk społecznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów podyplomowych z Global Development i międzynarodowego prawa publicznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Podyplomowego ISP PAN w zakresie nauk o polityce. Od 2014 r. realizuje własny projekt badawczy dotyczący ścieżek rozwoju wybranych państw afrykańskich na przykładzie Rwandy i Ghany, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 5).

Zainteresowania badawcze:

Rozwój społeczno-gospodarczy państw Afryki Subsaharyjskiej, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionu, polityka zagraniczna Chin wobec regionu, problem przywództwa w państwach afrykańskich, problem zmiany klimatu i ochrony środowiska a bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój w krajach afrykańskich, wykorzystanie tradycji i lokalnych rozwiązań w działaniach na rzecz rozwoju.

Dr Klaudia Wilk-Mhagama

Zdjęcie doktor Klaudia Wilk-MhagamaDoktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadziła wielomiesięczne badania terenowe w Tanzanii oraz aktywnie działała jako analityczka w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Zajmuje się zmianami społecznymi i kulturowymi w Afryce, a także socjologią religii. 

Zainteresowania badawcze:

Relacje międzykulturowe i międzyreligijne w Afryce Wschodniej, aktywność organizacji wyznaniowych w Tanzanii, aktywność społeczności Khoja Shia Ithna- Asheri w Tanzanii, inkulturacja Kościoła katolickiego w Afryce Wschodniej.

Dr Elżbieta Binczycka-Gacek

Elżbieta Bińczycka-Gacek

Absolwentka komparatystyki literackiej i religioznawstwa (studia magisterskie i licencjackie w obu dyscyplinach), doktorka nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, członkini African Literature Association i Comparative Literature Association, reprezentantka UJ w projekcie Una.Resin sieci Una Europa dofinansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej obecności mitu Flying Africans w kulturze, oraturze i literaturze afrokaraibskiej i afroamerykańskiej.

Zainteresowania badawcze:

Black studies, kultura i literatura Czarnego Atlantyku, literatura, kultura i religie Afryki Zachodniej, studia postkolonialne, mitoznawstwo, problemy społeczności LGBT i ruchy queer w Afryce, afrofuturyzm w kulturze i literaturze. Obszary badawcze: USA, Karaiby, Nigeria, Angola.  

W 2022 roku, wspólnie z dr Natalią Zawiejską, prof. Rhuy Blanes’em, prof. Cesaltiną Abreu i prof. Cataliną Antunes Gomes otrzymała finansowanie międzynarodowej grupy badawczej w ramach grantu Mapping the Public Space of Gender and LGBTQ+ Mobilizations in Angola. A Research Agenda. Od 2021 roku, wspólnie z prof. Katarzyną Mroczkowską-Brand oraz mgr Agatą Mrowińską realizuje grant Realizacje koncepcji "trzeciej przestrzeni" w powieściach autorów i autorek z Afryki i z kręgu diaspory afrykańskiej w perspektywie komparatystyki literackiej.

Dr Jakub Kościółek

Jakub Kościółek

Dr Jakub Kościółek - doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Absolwent kulturoznawstwa międzynarodowego, studiów bliskowschodnich oraz ukrainoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Autor licznych artykułów naukowych, monografii "Konflikt w Darfurze" (2010), współredaktor pracy: "Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość" (wraz z: K. Jarecką-Stępień, 2012), redaktor raportu: "Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku" (2015) oraz autor monografii pt. "USA wobec ludobójstwa w Afryce. Rola amerykańskiej kultury politycznej w ewolucji polityki antyludobójczej" (2019). Prezes Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL w Krakowie. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na The George Washington University w Waszyngtonie (2013/2014). Kierownik projektów badawczych realizowanych w ramach programu Horizon 2020 i finansowanych ze środków Komisji Europejskiej: “MiCreate - Migrant Children and Communities in a Transforming Europe” (2019-2022) i “NEW ABC - Networking the Educational World: Across Boundaries for Community-building” (2021-2024). Projekty te skoncentrowane są na badaniu potrzeb dzieci z doświadczeniem migracji i oparte są na dzieckocentrycznym paradygmacie badawczym. W ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego kieruje projektem "Kultura wykluczenia - bezpłodność i impotencja w społeczeństwach afrykańskich" (2023/2024) oraz jest członkiem zespołu badawczego w projekcie "Pamięć niewolnictwa w społecznościach Gullah i Geechee" (2023/2014).

Dr Wojciech Tycholiz

wojciech tycholiz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (finanse, studia jednolite magisterskie) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (stosunki międzynarodowe, studia jednolite magisterskie), doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Autor rozprawy doktorskiej poświęconej determinantom rozwoju rynków finansowych w Afryce Sub-Saharyjskiej. Wykonawca w kilkunastu projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W latach 2023-2026 kierownik projektu badawczego pt. Wealth gap and the new middle class in South Africa (NCN, OPUS 24, UMO-2022/47/B/HS4/0120). 

Zainteresowania badawcze:

Problematyka rozwoju w państwach Afryki Subsaharyjskiej, transformacja strukturalna, przeplywy kapitałowe, nierówności dochodowe i majątkowe, renta surowcowa, strukturalne zależności pomiędzy Globalną Połnocą a Globalnym Południem.

Mgr Izabela Cywa

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzanie) oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego (nauki polityczne); członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego; od 2012 roku pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA); w latach 2012–2017 pracowała na rzecz ludności pigmejskiej jako dyrektorka szpitala w Bagandou w RŚA; w latach 2017–2019 była pracownikiem organizacji pozarządowej Water for Good. Dyrektorka projektu badawczego "l’étude de base" w prefekturze Mambéré-Kadéï w Republice Środkowoafrykańskiej finansowanego ze środków międzynarodowej organizacji pozarządowej Water for Good.

Zainteresowania badawcze:

Działania rebelianckich grup zbrojnych, transformacje społeczno-polityczne w czasie rebelii, mechanizmy tworzenia rebelii, mapy konfliktów. Obszar badawczy: Republika Środkowoafrykańska.

Mgr Agata Markowska

magister agata markowska na tle zabytkowych drewnianych drzwi

Absolwentka Wydziału Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

Stypendystka programu Erasmus + dzięki któremu miała możliwość studiowania na SciencesPo Grenoble oraz stypendystka programu Erasmus Praktyki, który pozwolił na staż w Ambasadzie RP w Reykjaviku.

Aktualnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Zainteresowania badawcze:

dysfunkcyjność państw, systemy polityczne państw afrykańskich, przemiany społeczno-polityczne w Rogu Afryki ze szczególnym uwzględnieniem Dżibuti, działalność Unii Afrykańskiej