Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół JCBA

Dyrektor Centrum: Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej UJ

Historyk stosunków międzynarodowych, afrykanista.

Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Członek Rady Programowej Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, Członek Zarządu Central European African Studies Network, Redaktor naczelny serii wydawniczej „Studia nad rozwojem" Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania badawcze:

Relacje między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego i konflikty zbrojne w Afryce Subsaharyjskiej; państwa upadłe/dysfunkcyjne; historia USA oraz epoka napoleońska. Prowadził badania terenowe w Afryce Środkowej i Wschodniej (m. in. w Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Etiopii, Somalii, Kenii).

Udział w projektach naukowo-badawczych:

Kierownik projektu badawczego: Erytrea i jej destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w  Rogu Afryki, (2013-2017), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 4)

Kierownik projektu badawczego: Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w wymiarze regionalnym i globalnym, (2010-2014), uzyskanego w ramach 39. konkursu projektów badawczych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Koordynator merytoryczny z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: program Erasmus-Mundus - South African Partnership with International Research Universities Network -SAPIENT, (2010 -2014)

Członek zespołu badawczego: Zmiana strategii NATO, projekt badawczy Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Romana Kuźniara, (2009-2010)

Więcej informacji

Dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Redaktor Naczelny "Prac Etnograficznych"

Zainteresowania badawcze:

"Biała Afryka" i obecność reprezentacji pamięci o niej we współczesnym Zimbabwe, antropologia komunikacji i komunikacja międzykulturowa.

Więcej informacji

Sekretarz Centrum: dr Joanna Mormul

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (studia doktoranckie INPiSM), absolwentka stosunków międzynarodowych i filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Sekretarz Central European African Studies Network.

Zainteresowania badawcze: 

Zagadnienie państw upadłych/dysfunkcyjnych, transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmy regionalne, społeczeństwo obywatelskie w krajach rozwijających się. Obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb, Ameryka Łacińska. Prowadziła badania w Mozambiku, Etiopii, Kenii, Maroku i na Saharze Zachodniej. 

Uczestniczyła (jako tzw. early stage researcher) w międzynarodowym projekcie badawczym: Social movements and mobilization typologies in the Arab spring (2013-2016), finansowanym w ramach 7. Programu Ramowego UE (FP7-PEOPLE-2012-IRSES). Od 2014 roku realizuje własny projekt badawczy poświęcony dysfunkcyjności państw luzoafrykańskich, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 6).

Więcej informacji

Dr hab. Paweł Siwiec, prof. UJ

Arabista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, były student Profesora Romana Stopy.

Więcej informacji

Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ

Absolwent UJ, a obecnie adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz w Katedrze Etnologii i Krajów Pozaeuropejskich Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Trnavie,  członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce. W 2003 i w 2004 roku prowadził badania etnograficzne w Sudanie północnym (przy wsparciu finansowym KBN). W latach 2006-2008 z kolei prowadził prace terenowe w południowosudańskiej Dżubie, związane z projektem Dżuba – ośrodek kultur i konfliktów, a finansowanym z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

E-mail: maciej.kurcz@us.edu.pl

Dr hab. Przemysław Turek, prof. UJ

Kierownik Zakładu Izraela i Lewantu Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, arabista, członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego"

Zainteresowania badawcze:

kultura, historia i języki Afryki Północnej oraz państw Rogu Afryki (Etiopii i Erytrei).

Więcej informacji

Dr hab. Joanna Bar, prof. UP

Absolwentka historii i etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o polityce (stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), obecnie profesor w Katedrze Systemów Politycznych i Partyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Zainteresowania badawcze

Historia oraz współczesne przemiany polityczno-społeczne państw Afryki Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Rwandy i Tanzanii; procesy integracji regionu w ramach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC). W latach 2003-04 realizowała grant, związany z transkrypcją niemieckich rękopisów Jana Czekanowskiego, powstałych w Afryce w latach 1907-1909, przyznany przez KBN Wydawnictwu Towarzystwa Naukowego KUL (status pierwszego wykonawcy). Prowadziła badania w Rwandzie, Tanzanii i Ugandzie. 

E-mail: jbar@up.krakow.pl

Więcej informacji

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak

zdjęcie doktor habilitowany Łukasz JakubiakDoktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania badawcze:

System polityczny współczesnej Francji oraz zagadnienia ustrojowe państw Afryki frankofońskiej, w tym przede wszystkim recepcja rozwiązań instytucjonalnych funkcjonujących w dawnej metropolii. 

Autor trzech monografii (Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010; Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, Kraków 2012; System ustrojowy Senegalu, Kraków 2014), publikacji w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach „Państwo i Prawo", „Politeja", „Przegląd Politologiczny", „Przegląd Prawa Konstytucyjnego", „Przegląd Sejmowy", „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny".

Więcej informacji

Dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Antropolożka kulturowa i etnografka, pracownik naukowy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Zainteresowania badawcze:

Antropologia religii, wizualności oraz przestrzeni. Od roku 2009 realizuje projekt badawczy dotyczący współczesnej religijności w Afryce Zachodniej. Niedawno ukazała się jej książka Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie prezentująca wyniki dziewięciomiesięcznych etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych w centralnej części Ghany.

Więcej informacji

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych w INPiSM UJ 

 

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Zdjęcie doktor Ewa Szczepankiewicz-RudzkaDoktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Strategii Stosunków Międzynarodowych INPiSM UJ. Stypendystka programów: Erasmus, programów stypendialnych rządu francuskiego, programu SET, wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Paris VIII Vincennes Saint-Denis. Koordynator w Uniwersytecie Jagiellońskim i członek międzynarodowego konsorcjum badawczego: Social Movements and Mobilisation Typologies in the Arab Spring (FP7/ PEOPLE/Marie Curie/ IRSES 2013-2016). Prowadziła badania terenowe we Francji, Włoszech, Maroku, Algierii i Tunezji.

Zainteresowania badawcze:

procesy transformacji społeczno-ustrojowych w krajach Maghrebu; polityki migracyjne państw Europy Południowej; problematyka integracji i adaptacji mniejszości etniczno-religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Francji; islam- Zachód: dylematy relacji; procesy integracyjne we współczesnym świecie.

Autorka monografii: Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej: założenia, uwarunkowania i efekty współpracy, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2010; Arabska wiosna w Afryce Północnej. Przyczyny, przebieg, skutki, (redakcja naukowa, współautor), Księgarnia Akademicka, Kraków 2014 oraz kilkunastu artykułów naukowych o tematyce afrykańskiej.

Więcej informacji

Dr Monika Różalska

Zdjęcie doktor Monika RóżalskaDoktor nauk społecznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów podyplomowych z Global Development i międzynarodowego prawa publicznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Podyplomowego ISP PAN w zakresie nauk o polityce. Od 2014 r. realizuje własny projekt badawczy dotyczący ścieżek rozwoju wybranych państw afrykańskich na przykładzie Rwandy i Ghany, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 5).

Zainteresowania badawcze:

Rozwój społeczno-gospodarczy państw Afryki Subsaharyjskiej, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionu, polityka zagraniczna Chin wobec regionu, problem przywództwa w państwach afrykańskich, problem zmiany klimatu i ochrony środowiska a bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój w krajach afrykańskich, wykorzystanie tradycji i lokalnych rozwiązań w działaniach na rzecz rozwoju.

Dr Klaudia Wilk-Mhagama

Zdjęcie doktor Klaudia Wilk-MhagamaDoktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadziła wielomiesięczne badania terenowe w Tanzanii oraz aktywnie działała jako analityczka w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Zajmuje się zmianami społecznymi i kulturowymi w Afryce, a także socjologią religii. 
 
Zainteresowania badawcze:
 
Relacje międzykulturowe i międzyreligijne w Afryce Wschodniej, aktywność organizacji wyznaniowych w Tanzanii, aktywność społeczności Khoja Shia Ithna- Asheri w Tanzanii, inkulturacja Kościoła katolickiego w Afryce Wschodniej.

Mgr Marta Antosz

Doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, magister kulturoznawstwa o specjalności amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stosunków międzynarodowych na WSE w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Zainteresowania badawcze:

Uchodźcy oraz osoby wewnętrznie przesiedlone w Afryce Wschodniej oraz Północnej, diaspora somalijska i etiopska, bezpieczeństwo regionalne oraz polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w Afryce Wschodniej i na Bliskim Wschodzie, radykalizacja i terroryzm islamski w Afryce Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.

Mgr Izabela Cywa

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzanie) oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego (nauki polityczne); członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego; od 2012 roku pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA); w latach 2012–2017 pracowała na rzecz ludności pigmejskiej jako dyrektorka szpitala w Bagandou w RŚA; w latach 2017–2019 była pracownikiem organizacji pozarządowej Water for Good. Dyrektorka projektu badawczego "l’étude de base" w prefekturze Mambéré-Kadéï w Republice Środkowoafrykańskiej finansowanego ze środków międzynarodowej organizacji pozarządowej Water for Good.

 

Zainteresowania badawcze:

Działania rebelianckich grup zbrojnych, transformacje społeczno-polityczne w czasie rebelii, mechanizmy tworzenia rebelii, mapy konfliktów. Obszar badawczy: Republika Środkowoafrykańska.